Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Driving-Fun B.V. .

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - opdrachtnemer: de organisatie die in opdracht van opdrachtgever het evenement verzorgt, verder te noemen: “Driving-Fun” en/of handelsnamen die behoren tot Driving-Fun.com B.V..
  - Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die aan Driving-Fun de opdracht geeft om een evenement te verzorgen ten behoeve van één of meer deelnemers.
  - Evenement: onder evenement wordt verstaan één van de evenementen die (mede) door Driving-Fun worden georganiseerd, zoals circuitdagen, racecursussen, rijtrainingen, beurzen, business club meetings en rondreizen.
  - Rijders: deelnemers die ingeschreven zijn voor een evenement en zelf een auto besturen. Er is sprake van 2e of extra rijders indien een auto wordt gedeeld.
  - Bijrijders: deelnemers die ingeschreven zijn en niet zelf een auto besturen
  - Deelnemers: rijders, bijrijders en cursisten.
  - Cursisten: deelnemers aan een rijtraining of racecursus van Driving-Fun
  - Gebruikers: gebruikers van de websites van www.Driving-Fun B.V. en alle domeinnamen die eigendom zijn van Driving-Fun.com B.V..
  - Fysieke training: training of cursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een auto.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Driving-Fun en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Driving-Fun gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Driving-Fun is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Driving-Fun zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Driving-Fun het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Driving-Fun aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Driving-Fun worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Driving-Fun zijn verstrekt, heeft Driving-Fun het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Driving-Fun is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Driving-Fun is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Aanmelding, wijziging of annulering door opdrachtgever

 1. Iedere opdrachtgever dient zich vooraf, of uiterlijk op de dag zelf in te schrijven. Inschrijven kan via de websites van Driving-Fun, via e-mail, telefoon of mondeling. Op de dag zelf kan inschrijven aan de inschrijfbalie tijdens evenementen. Een inschrijving is pas definitief als betaling heeft plaatsgevonden. En een deelnemer wordt pas na ondertekening van de afstand van verhaal - en akkoordverklaring regels Driving-Fun geaccepteerd. Ook is iedere deelnemer verplicht deel te nemen aan de briefing. En iedere rijder is verplicht een DF Ledenpas aan te schaffen. Leden die op de zwarte lijst staan zullen worden geweigerd.
 2. Indien een opdrachtgever voorafgaand aan het evenement annuleert, dan kan in overleg met Driving-Fun het inschrijfgeld worden gecrediteerd, of de inschrijving worden doorgeschoven naar een ander evenement.
 3. Indien een deelnemer tijdens een evenement door technische mankementen of schade niet meer deel kan, mag, of wil deelnemen dan geldt er geen restitutie van het inschrijfgeld. Wel kan de organisatie van Driving-Fun besluiten om de resterende tijd door te schuiven naar een volgend evenement. Hiertoe is Driving-Fun niet verplicht.
 4. De deelnemer is in het geval van schade tijdens een evenement altijd verplicht om zich voor afloop van het evenement te melden bij de organisatie van Driving-Fun en eventuele aanwijzingen op te volgen. Bij schade aan een locatie, zoals het circuit, dan dient de deelnemer zich tevens te melden bij de eigenaar, doorgaans via de receptie of race control van het betreffende circuit. Driving-Fun is verder geen partij in kwesties tussen deelnemer en circuit en/of eigenaar locatie. Driving-Fun kan hooguit om een second opinion vragen bij het circuit, maar deze niet dwingen om een genomen besluit terug te draaien. Eventuele herstelkosten zullen door het circuit of Driving-Fun aan de deelnemer of opdrachtgever worden doorbelast.
 5. Indien Driving-Fun voorafgaand aan het evenement geen betaling heeft ontvangen van opdrachtgever behoudt Driving-Fun het recht om opdrachtgever, en diens eventuele eigen deelnemers, te weigeren van deelname. Tevens behoudt Driving-Fun het recht om de gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever doordat de vrijgehouden deelname plaatsen niet meer opnieuw in de markt kunnen worden gezet.
 6. Bij overinschrijving worden opdrachtgever en/of rijder op een reservelijst geplaatst. Driving-Fun hanteert een online boekingssysteem dat ervoor moet zorgen dat duidelijk zichtbaar is of een evenement bijna volgeboekt, danwel volgeboekt is. In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken geretourneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld.
 7. De betaling van het inschrijfgeld kan geschieden door een automatische overboeking via iDeal of bank. Ook kan betaling geschieden door op de dag zelf met pin of contant te voldoen. Zie verder Artikel 13. voor de voorwaarden omtrent betaling en incasso.

Artikel 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst door Driving-Fun

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de veiligheid van de cursisten, of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is Driving-Fun gerechtigd de uitvoering van een evenement en/of fysieke training terstond aan te passen of te annuleren.
 3. In geval van annulering op grond van art. 6.2 is Driving-Fun tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Indien Driving-Fun ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal Driving-Fun deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Met name hebben de deelnemers en cursisten te allen tijde recht op inzage in hun gegevens en kunnen zij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die betrekking hebben op de trainingen, de inhoud en vormgeving van de website en/of alle overige door Driving-Fun ontwikkelde en/of door Driving-Fun aan opdrachtgever of cursist ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, applicaties, toegangscodes, wachtwoorden, methodes of andere materialen, zoals (schriftelijke of digitale) ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Driving-Fun. Opdrachtgever en de cursist zullen deze programmatuur of materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen
 2. Zonder voorafgaande toestemming van Driving-Fun is het niet toegestaan informatie over te nemen of te kopiëren uit (schriftelijk of digitaal) cursusmateriaal, dat aan de cursisten is verstrekt of toegankelijk is gemaakt.
 3. Driving-Fun heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Driving-Fun hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Driving-Fun op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - na het sluiten van de overeenkomst aan Driving-Fun ter kennis gekomen omstandigheden geven Driving-Fun goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Driving-Fun de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  - indien met opdrachtgever is overeengekomen, dat 50 % van het orderbedrag vóór de uitvoeringsdatum zal worden betaald en deze betaling niet uiterlijk op de uitvoeringsdatum door Driving-Fun is ontvangen.
 2. In de genoemde gevallen is Driving-Fun bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij Driving-Fun het recht behoudt om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld.
 2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Driving-Fun de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Driving-Fun de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Driving-Fun slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Prijsafspraken

 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 9 kunnen partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen:
  a) per groep, met een maximum aantal deelnemers per dag of per training;
  b) per persoon, met een minimum aantal deelnemers per dag of per training;
  c) individueel;
 2. Bij de groepsprijs worden, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, de extra deelnemers naar rato doorberekend.

Artikel 13. Betaling en incasso

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een training zal Driving-Fun een nota voor de te leveren diensten verzenden of het bedrag incasseren, indien de opdrachtgever daar toestemming tot verleent. Voor aanvang van de training dient het gehele factuurbedrag te zijn voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op een door Driving-Fun aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Driving-Fun hanteert op facturen een betalingstermijn van 5 dagen. Dit om deelnemers te kunnen garanderen dat de beschikbare plaatsen voor deelname daadwerkelijk bezet zijn. Na 5 dagen kan Driving-Fun besluiten om de inschrijving van opdrachtgever te annuleren en de plek door te geven aan een vervangende deelnemer. In overleg kan een langere betalingstermijn gehanteerd worden. Na het verstrijken van 30 dagen na data van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 7%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Driving-Fun en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Driving-Fun onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Betaling geschiedt zonder korting, verrekening of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Driving-Fun heeft of pretendeert te hebben.
 7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer is verplicht een verklaring afstand van verhaal en akkoordverklaring regels Driving-Fun te tekenen tijdens evenementen, cursussen en/of circuitdagen van Driving-Fun. Indien Driving-Fun op een andere manier aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Driving-Fun, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van Driving-Fun in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Driving-Fun niet aansprakelijkheid voor enige schade.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Driving-Fun of haar leidinggevenden.
 4. Driving-Fun is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Driving-Fun kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Driving-Fun en haar instructeurs of voor schade die toe te rekenen is aan de cursist.
 6. Het staat de deelnemer vrij om een (secundaire) cascodekking af te sluiten voor zowel eigen auto, als huurauto. Driving-fun is niet verplicht zelf (circuit)auto’s tijdens evenementen te verzekeren en evenmin zijn de deelnemers dit.
 7. Driving-Fun is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gedragingen van de eigen deelnemers tijdens eigen programma’s die worden uitgevoerd tijdens evenementen van Driving-Fun. Opdrachtgever vrijwaart Driving-Fun volledig van alle mogelijke aanspraken van de deelnemers jegens Driving-Fun.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Driving-Fun geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Driving-Fun niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Driving-Fun, weersomstandigheden, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie, elektronische virussen, storingen van dataverkeer of storingen in andere systemen die deel uitmaken van het internet worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Driving-Fun opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Driving-Fun niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Driving-Fun bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Indien een evenement geen veilige doorgang kan vinden door een onvoorziene omstandigheid, bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, ijs of schade aan het circuit en/of oefenterrein en/of opstal op de gehuurde locatie behoudt Driving-Fun zich het recht voor het evenement te annuleren en opnieuw op een andere in overleg met de opdrachtgever geplande datum uit te voeren.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Driving-Fun is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Driving-Fun het de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17.Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Driving-Fun en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Geldig voor alle websites die eigendom zijn van Driving-Fun.com B.V., zoals www.Driving-Fun.com: Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website behoren ons toe. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Haarlem.